KONKURS #SAYMYNAME

REGULAMIN KONKURSU #SAYMYNAME

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu #saymyname (zwanego dalej „Konkursem”), jest firma Woolk Kamil Lendzion z siedzibą przy ul. Targowej 18a, 95-015 Głowno, o numerze NIP 733-131-66-05 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 4. Konkurs nie jest nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook i Instagram ani nie jest z nimi związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc., a Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu ponosił Facebook lub Instagram w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III pkt E.2 regulaminu usługi Strony na Facebooku w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).
 5. Konkurs jest prowadzony na stronach https://www.facebook.com/woolkpl/ oraz https://www.instagram.com/woolk.pl/ (zwanymi dalej “Fanpage”).
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyraźnie zastrzega również, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie przez uczestników jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu lub połączeń ze znajomymi na Facebooku lub Instagramie. Dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane zwłaszcza:
  a. „polubienie” Fanpage’a;
  b. udostępnienie na prywatnej osi czasu (uczestnika lub innej osoby) jakichkolwiek treści Fanpage’a, w tym zwłaszcza postów dotyczących Konkursu;
  c. oznaczenie jakichkolwiek osób w komentarzach lub postach na Facebooku lub Instagramie, w tym w komentarzach do postów dotyczących Konkursu.
  Jeśli Uczestnicy przy okazji swojego udziału w Konkursie podejmują jakiekolwiek działania opisane powyżej, to robią to wyłącznie dobrowolnie, a Organizator nie będzie w żaden sposób premiował (wynagradzał) takich działań w Konkursie (działania takie np. nie zwiększają szans uczestników na zdobycie nagród).

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe w Polsce i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com i/lub Instagram.com które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej „Uczestnik”).
 2. Uczestnik, przystępując do udział w Konkursie, oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałą w Polsce;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka i Instagrama;
  e. jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i/lub Instagram.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora oraz jego właściciele, a także członkowie najbliższej rodziny właścicieli i osób zatrudnionych przez Organizatora, za których uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Oznacza to m.in., że żadnej z osób, o których mowa w niniejszym postanowieniu nie może zostać przyznana nagroda.

§ 3. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody, zwanych dalej „Nagroda”, dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §5. Każda z trzech nagród składa się z dwóch dowolnych produktów typu “beanie” marki Woolk i dwóch kilogramów produktów marki Oreo.
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do dokonania samodzielnych rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskania nagrody w Konkursie.

§ 4. MIEJSCE, CZAS

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszeń (dalej: „Post“) na portalu społecznościowym Facebook na Fanpage’u Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/woolkpl/oraz na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/woolk.pl/.
 2. Konkurs trwa od dnia 20 maja 2021 r. godz. 16:00:00 do 23 września 2021 r. godz. 23:59:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w ramach serwisu kreatywnego komentarza pod postem konkursowym (dalej jako: „Praca Konkursowa”).
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych.
 3. Prace konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w czasie trwania Konkursu.
 4. Organizator nie dopuści do udziału w Konkursie Prac Konkursowych, które:
  a. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, w szczególności naruszają dobra osobiste innych osób, zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, zawierają treści o charakterze pornograficznym i erotycznym;
  b. propagują lub nawołują do przemocy, nienawiści, nietolerancji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym, politycznym;
  c. prezentują zachowania niebezpieczne.

§ 6 ODBIÓR NAGRODY

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze analizy sposobu wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 4. Spośród opublikowanych komentarzy, Organizator wyłoni trzech zwycięzców Nagrody. Wygrywają osoby, które opublikują najciekawszy, najładniejszy, najbardziej kreatywny i oryginalny komentarz.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody poprzez informację o wynikach Konkursu, która zostanie opublikowana w komentarzu pod Postem na stronie pod adresem https://www.facebook.com/woolkpl/ oraz na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/woolk.pl/ nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
 6. Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu, wiadomości prywatnej do Organizatora na Facebooku i/lub Instagramie (https://www.facebook.com/woolkpl/, https://www.instagram.com/woolk_czapki/) z następującymi danymi niezbędnymi do wysyłki nagrody:
  a. imię i nazwisko
  b. adres korespondencyjny
  c. numer telefonu
 7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej lub przekroczenie dopuszczalnego czasu na przesłanie danych lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
 8. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane zwycięzcom w terminie do 21. dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6 powyżej.
 9. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez zwycięzcę.
 10. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka i/lub Instagrama, w szczególności Uczestników, którzy:
  a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i/lub Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka i/lub Instagrama;
  c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka i/lub Instagrama kont/profili osób trzecich;
  d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook i/lub Instagram.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest firma Woolk Kamil Lendzion z siedzibą przy ul. Targowej 18a, 95-015 Głowno, o numerze NIP 733-131-66-05
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jej Regulaminu.
 3. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Konkursu znajduje się w dokumencie „Zasady przetwarzania danych osobowych” stanowiącym załącznik do Regulaminu.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie, zwycięzca przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do swojej odpowiedzi jako utworu – na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
  b. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  c. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
  d. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w ust. 2 pkt a.- c. Regulaminu – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;
  e. sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu;
  f. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  g. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
  h. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  i. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
  j. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
 3. Ponadto, zwycięzca upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie utworu jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, a także wyraźnie sformułowane żądanie ze strony Uczestnika odnośnie dalszych działań Organizatora.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora (ul. Targowa 18a, 95-015 Głowno) z dopiskiem “Konkurs #saymyname”.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2021 r.
 2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.
 3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy polskiego prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.woolk.pl

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu pn. „Konkurs #saymyname” (dalej: Konkurs) jest firma Woolk Kamil Lendzion przy ul. Targowej 18a, 95-015 Głowno (dalej: Administrator). Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, możesz to zrobić poprzez formularz kontaktowy na stronie https://woolk.pl/ lub listownie na adres: Kamil Lendzion, ul. Targowa 18a, 95-015 Głowno.
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jej Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora Konkursu wobec jej Uczestników, wynikających z faktu realizacji Konkursu.
 3. Informujemy również, że w związku z uczestnictwem w Konkursu i korzystaniem z serwisu Facebook i/lub Instagram dane osobowe użytkowników tego serwisu przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Prywatność” w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz w serwisie Instagram pod adresem: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie i otrzymać w niej nagrodę. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i otrzymanie w niej nagrody.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są ujawniane podmiotom, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz usługi prawne itp. Dane ujawniane są innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Partnerom zaangażowanym w przeprowadzanie Konkursu ujawniane są tylko niezbędne dane.
 6. Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe Uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić.
  Dla celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu dane osobowe Uczestników Konkursu przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń w związku z udziałem w Konkursie. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.
  W każdym przypadku dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ Administrator musi być w stanie wykazać, że przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 7. Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili, a które obejmują:
  a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  b. prawo do poprawiania danych;
  c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  d. prawo do żądania usunięcia danych;
  e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
  Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem poprzez formularz kontaktowy na stronie https://woolk.pl/ lub listownie na adres: Lendzion Kamil, ul. Targowa 18a, 95-015 Głowno.
 8. Jeżeli Uczestnik uzna, że w jakikolwiek sposób naruszone zostały reguły przetwarzania danych osobowych, to ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia Uczestnik powinien podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności i czego się domaga w związku z naruszeniem. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).

WOOLK x INSTAGRAM

Zobacz najpopularniejsze zdjęcia na Instagramie @woolk.pl