JASNE REGUŁY PRZYJEMNYCH ZAKUPÓW

Gdy regulamin jest przejrzysty, zawsze wiesz
na co możesz liczyć i jak będzie wyglądała
obsługa Twego zamówienia.

Taki właśnie jest regulamin sklepu Woolk.pl
Jasny, by wszystko było jasne.

Przyjemnych zakupów!

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:
  Łukasz Kluska
  Lubianków 40
  95-015 Lubianków
 3. Dane kontaktowe:
  Łukasz Kluska
  Lubianków 40
  95-015 Lubianków
  e-mail: sklep@woolk.pl
  telefon: 603 178 494 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00
 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztów
 2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21) i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informację o pojedynczym produkcie.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami. (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)
 6. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U.2017.2070 t.j. z dnia 2017.11.09)
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 10. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 13. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30)
 14. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 15. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 16. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 19. Rejestracja – dowolne podanie danych przez Kupującego polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej tego sklepu.
 20. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: woolk.pl/sklep, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 21. Sprzedający – Właściciel Sklepu:
  Łukasz Kluska
  95-015 Głowno
  Kopernika 33d lok. 36
  NIP: 733 132 45 79
  REGON: 101496514
  Konto bankowe: 26 1050 1461 1000 0091 2056 7533
 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 4. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 5. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
 • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego;
 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
 • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie
 • na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego  o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna – występuje gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem strony internetowej sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i oraz zapisami niniejszego regulaminu.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać produkty wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 5. Ceną ostateczną zamówienia wiążącą Sklep Internetowy i Kupującego jest cena produktu podana na stronie internetowej Sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności udostępniania jest przed wyborem opcji „kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości email na adres podany przez Kupującego.
 7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 • potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu.
 • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu.
 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu woolk.pl/sklep należy je wszystkie wyłączyć.
 3. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 • Kupujący w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
 • Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 • Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
 • Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 • Kupujący przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści: „przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego; dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą”.
 • Kupujący nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
 • Po dokonaniu rejestracji Kupujący otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji z koniecznością aktywacji poprzez kliknięcie  w link przesłany w mailu.
 • Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 1. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia w sklepie Kupujący powinien posiadać:
 • Urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • Dostęp do sieci internet;
 • Adres poczty email;
 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 • dodanie do koszyka produktu;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • wybór miejsca wydania rzeczy;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty email na adres e-mail podany przy złożenia zamówienia w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 2. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesłane do Kupującego zawiera:
 • dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
 • opis produktu;
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;  
 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy
  (m.in. płatności i dostawy);
 • formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
 • sposób płatności;
 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami;
 • informację o braku prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania produktu w przypadku Klientów będących Konsumentami, w przypadku zakupienia przez Klienta produktu wykonanego według indywidualnego zamówienia Klienta (np. produktu spersonalizowanego opatrzonego napisem zgłoszonym przez Klienta)
 • informację o prawie do rękojmi w przypadku Klientów będących Konsumentami;
 • jako załącznik wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni znajdujący zastosowanie do Klientów będących Konsumentami.
 1. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego. Przy płatnościach kartą realizacja zamówienia następuje po uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności za zakupiony towar.
 2. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu,
  a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego sposobem  dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 2 pkt 8
 4. Sklep gromadzi informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy sklepem internetowym a użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasownie oferty do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików Cookies . Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 5. Sprzedający informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: woolk.pl/polityk-prywatnosci/ i stanowiącej integralną część Regulaminu.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupującemu , przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania przedmiotu umowy Kupujacemu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Kupujacego na adres Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Informację o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący znaleźć może na stronie woolk.pl/zwroty.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, na formularzu dostępnym pod adresem woolk.pl/zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Kupujący  ma obowiązek zwrócić otrzymany towar na rzecz Sprzedającego  niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Sprzedającego.
  Koszt odesłania towaru na adres sprzedającego ponosi Kupujący.
 7. Kupujący nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 8. Kupujący  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującgo.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Kupującemu  zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 1. Kupującemu zgodnie z art. 38 ust. 3 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu produktu wykonanego według indywidualnego zamówienia Klienta (np. produktu spersonalizowanego opatrzonego napisem zgłoszonym przez Klienta).

§5 Reklamacje (prawo Kupującego do rękojmi)

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupujacego za wady sprzedawanego produktu na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych (rękojmia).
 2. W przypadku umowy z Kupujacym jeżeli wada fizyczna została zgłoszona Sprzedawcy przed upływem 12 miesięcy od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 3. Kupujący jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujacy może:
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 2. Sprzedający może odmówić spełnienia żądania  Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Kupujący  jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności  dla Kupującego  wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 1. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 2. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana listownie na adres korespondencyjny sklepu lub drogą wiadomości email na adres sklepu.
 5. Kupujący w zgłoszeniu reklamacji wskaże dokładny opis rodzaju niezgodności towaru z umową, datę jej wystąpienia, żądanie Kupującego, numer zamówienia oraz dane kontaktowe Kupującego: (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email).
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny wskazany w § 1 pkt. 5 niniejszego regulaminu, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Kupujący  jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Sprzedający w terminie czternastu dni od zgłoszenia reklamacji przez Kupującego ustosunkuje się na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do:
 • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Kupującego.

 1. Koszty wymiany towaru lub naprawy towaru ponosi Sprzedający.
 2. W razie żądania wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia Kupującego od umowy, sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą.
 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującego, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Kupującemu.
 4. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 5. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupujacemu Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 6. W terminach określonych w § 5 pkt 16-18 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 7. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu  z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 8. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje
  się §5 pkt 16-17, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 9. Jeżeli z powodu wady rzeczy Kupujący Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 10. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 11. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Kupującego wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie 14 dni kalendarzowych od zdarzenia uzasadniającego świadczenie.
 12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako przedsiębiorcy.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest  Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Kupujący udostępnia dane osobowe Sprzedającemu w celu realizacji złożonego zamówienia lub/oraz w celu marketingowym (jeśli Kupujący wyraził odrębną zgodę). Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji, usuwania swoich danych osobowych oraz inne prawa opisane w Polityce Prywatności.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji umowy/zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: sklep.szumisie.pl/strona/polityka-prywatnosci

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni poprzez wysłanie na ich adres email powiadomienia o zmianach regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14  dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Dodatkowo Sprzedający umieści na stronie internetowej sklepu wiadomość o zmianie regulaminu, zawierającą informację o zmienianych zapisach i utrzymają informację na stronie głównej sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (woolk.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sprzedający wyraża  wolę do rozwiązywania sporów powstałych na gruncie zawartej umowy sprzedaży na drodze postępowania mediacyjnego przed Mazowieckim Wojewódzkim  Inspektoratem Inspekcji Handlowej (adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa) lub procesu przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie (adres: ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa) lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. Sprzedający informuje, iż pod adresem  internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła ogólnodostępną platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
 5. Sądem powszechnym właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z zawartych umów sprzedaży jest sąd powszechny właściwy według wyboru Kupującego.

Załącznik nr 1
Informacja o prawie odstąpienia od umowy.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia odebrania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia otrzymania towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na nasz adres pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@woolk.pl lub za pośrednictwem poczty polskiej poprzez wysłanie listu poleconego lub zwykłego na adres: WOOLK Łukasz Kluska, Lubianków 40, 95-015 Lubianków.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na naszej stronie internetowej jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo na adres Sprzedającego informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę przy wypełnianiu formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam zakupioną rzecz na adres: Łukasz Kluska, ul. Lubianków 40, 95-015 Lubianków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.. W przeciwnym razie będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 Załącznik nr 2
Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.

Masz pytanie o regulamin?
Mamy dla Ciebie odpowiedzi, uwagę i czas. Wystarczy, że do nas napiszesz sklep@woolk.pl  

WOOLK x INSTAGRAM

Zobacz najpopularniejsze zdjęcia na Instagramie @woolk.pl